[Java]

Liten Java-ordlista

AWT Abstract Window Toolkit - äldre standardbibliotek för att skapa plattsformsoberoende grafiska användargränssnitt. Ersätts idag alltmer av Swing-baserade komponenter
Bytekod Plattformsoberoende binärstandard för kompilerade javaapplikationer och applets. Tolkas till verklig processor av en plattformsanpassad JVM (Java Virtual Machine). Finns också processorer som kan köra bytekod direkt. Jämför med tidigare p-kod.
EJB Enterprise JavaBeans –standardbibliotek av JavaBeans för utveckling av serverbaserade javaapplikationer. Stöd för transaktionshantering och serversäkerhet.
J2SE Java 2 Standard Edition - huvudversionen av JDK som passar de flesta standardtillämpningar
J2EE Java 2 Enterprise Edition - används vid serverbaserad utveckling
J2ME Java 2 Micro Edition - används vid programmering av inbäddande system som mobiltelefoner, handdatorer, bilar, tvättmaskiner, etc.
JAR-filer (.jar) Java Archive - arkivformat för att lagra flera filer i en enda fil. Plattformsoberoende lagringsformat. Kan innehålla exv applets, bilder, datafiler etc. Stöd för komprimering och digital signering.
JavaBeans Plattformsoberoende Java-komponenter. Introducerades i JDK 1.1
JDBC Java Database Connectivity - industristandard för databasoberoende koppling mellan Java-applikationer och en lång rad databaser. SQL-baserat API.
JDK Java Development Kit - plattformsoberoende specifikationer och standardbibliotek för utveckling av applets och applikationer. Aktuell version 1.3. Version 1.4 på gång. I version 1.1 introducerades JavaBeans
JFC Java Foundation Classes - en utvidgning som lägger till ett grafiskt användargränssnitt till AWT.
JIT Just-in-time kompilator - kompilerar bytekod till maskinkod precis innan en javaapplikation/applet ska köras. Snabbar upp exekveringen jämför med om bytekoden interpreteras under körning.
JVM Java Virtual Machine. Den del av Java Runtime Environment som interpreterar bytekod. JVM anpassas till processor och plattform och finns ofta i flera versioner för samma plattform. (Netscape, Microsoft, Sun, Borland)
RMI Java Remote Method Invocation - en modell för att kommunicera mellan Java-applikationer även på andra datorer i ett nätverk
RPC Remote Procedure Call -exekverar en procedur/metod på en annan maskin i nätet
Serialization En utvidgning av Javas Input/Output-klasser med stöd för lagring av objekt i byteströmmar och rekonstruktion av objekt från sådana byteströmmar
Servlet Ett serverbaserat javaprogram som bygger ut funktionaliteten hos en java-anpassad server.
Swing En samling javakomponenter för plattformsoberoende grafiska användargränssnitt. Ersätter äldre AWT.
Unicode Tvåbytes standardiserad teckenuppsättning som klarar alla internationella teckenuppsättningar. Alla källkod i Java skrivs i Unicode.

[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post