[Borland]

Kylix 3 - sid 5 av 10
« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »

Run-time bibliotek

Här återfinns grundläggande klasser, gränssnitt och komponenter som TObject, IInterface, TInterfacedObject, TComponent, TList, TStringList, TStreams, etc.

Nyheter i Kylix 3 är bl a uppdaterad hantering av varianter. nya och uppdaterade sträng- och omvandlingsfunktioner, förbättrade trådningsfunktioner, nya metoder för strömmar, förbättrad felhantering, m m.

Text- & grafiska applikationer

Med Kylix 3 kan du skriva såväl textbaserade konsolapplikationer (med cin/cout resp. Write/WriteLn och Read/ ReadLn) som grafiska applikationer. De senare körs under X Windows fönstersystem och är kompatibla med skrivbordskalen GNOME och KDE (men behöver inte dessa). För grafiska applikationer använder du vanligtvis Kylix CLX-komponenter.

CLX

Med Kylix 1 föddes också ett nytt plattformsoberoende komponentbibliotek, döpt till "Component Library for Cross Platform" eller kortare CLX ("klix"). CLX liknar till stora delar Delphis/C++ Builders VCL-komponenter, vilket gör det lätt att konvertera en äldre VCL-baserad Windows-applikation till en CLX-baserad Linux-applikation. Med Delphi 6/C++ Builder 6 kan man alternativt direkt skapa CLX-baserade applikationer, som utan modifiering kan omkompileras för Windows och Linux. Man väljer CLX när man vill vara plattformsoberoende och VCL för rena Windows-applikationer.

I Kylix 3 Open Edition ingår mer än 70 komponenter, i  Kylix 3 Professional över 165 och i Kylix 3 Enterprise mer än 190 komponenter!

Källkoden till CLX ingår i Pro och Enterprise-versionerna.

CLX-komponenterna kan delas in i tre grupper, nämligen

VisualCLX

I denna grupp hittar man ett stort antal klasser och komponenter för att bygga visuella användargränssnitt, som

I VisualCLX ingår också vanliga dialoger för att öppna och spara filer, fonter, bilder, färgvalsdialoger samt sök och byt-ut.

Nyheter i Kylix 3 är bl a nya filvalsdialoger.

Visuella formulärarv

Precis som Delphi/C++ Builder har Kylix stöd för visuellt formulärarv, dvs egna formulärtyper kan baseras på andra basformulärtyper. Detta gör det möjligt att skapa en uppsättning av basformulär som direkt använder eller modifierar i härledda formulär. Ändras något i ett basformulär så slår detta också igenom i alla härledda formulär, såvida man inte har åsidosatt just detta beroende.

Designa med ramar

Med ramar baserade på TFrame-klassen kan man visuellt skapa återanvända komponentmoduler (ett slags sammansatta komponenter). När man modifierar en sådan ramklass, modifieras också alla instanser av ramen.

En ram kan innehålla alla typer av komponenter och kontroller, inkl andra ramar, och liknar här ett formulär, men fungerar och används i praktiken snarare som om den vore en sammansatt komponent. Att skapa sammansatta komponenter direkt i Delphi- eller C++ kod är en ganska avancerad programmeringsuppgift, men att skapa dem visuellt med Kylix:s ramar är en barnlek.

När du vill använda en ram, som ingår i ditt projekt, klickar du på den Frame-"komponenten" på komponentpaletten, väljer från en lista vilken ram du vill använda och placerar ut din ram med dess komponenter i ett formulär. Du kan använda din ram inom samma projekt, men också göra den allmänt åtkomligt genom att spara ramen som en komponent (eg. komponentmall) på komponentpaletten eller i Object Repository. Du kan sedan använda den i andra applikationer.

Action List

Precis som i Delphi/C++ Builder kan händelser centraliseras med åtgärdslistor. Istället för att som händelser bygga in exv Klipp- och klistra funktioner i varje kontroll, kan man placera sådan kod i en central åtgärdsrutin.

Stilar

En annan finess i Kylix är stödet för val stilar för formulärutseende. Du kan genom att sätta en enda egenskap ge din applikation Windows-stil, Motif-stuk, etc.

Windows-stil

Motif-stil

  Det blir extra enkelt att ange stilar om du använder DATABITENs VIP-komponent, TVPApplication. 

Qt

Visual CLX baseras på grafikbiblioteket Qt (uttals "cute") från TrollTech. Även Linux-skalet KDE baseras på Qt. Man kan säga att Qt ersätter väsentliga delar av Windows API. Under Linux är Qt byggt ovanpå X Windows. Qt finns också i Windowsversion vilket gör att man utan förändring kan porta CLX-komponenterna till Windows och Delphi 6/C++ Builder 6.

« Föregående sida | Första sidan | Nästa sida »


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post