[Borland C++]

Microsofts nya plattform

.NET Framework 1.1

.NET är kärnan i Microsofts framtida operativsystem och webbplattform.  .NET 1.0 lanserades våren 2002 och i april 2003 lanserades så version 1.1 .  Läs mer här om .NET Framework. Microsofts utvecklingsverktyg för .NET är Visual Studio .NET och från Borland finns nu C#Builder .NET och kommande Delphi och C++Builder .NET.

.NET är en ny plattform med tonvikt på kommunikation och samverkan mellan applikationer inom samma enhet (t ex en PC, server, webbserver), mellan applikationer i olika enheter (PC, servrar, mobila enheter, etc) i lokala nätverk och mellan applikationer och tjänster över Internet. .NET innehåller ett modernt komponentbaserat klassbibliotek, vilket gör att .NET-applikationer inte behöver prata direkt med de äldre programmeringsgränssnitten för Windows utan kan skrivas direkt för den portabla .NET-plattformen.

.NET-applikationer har stöd för "remoting" för att skapa täta, snabba, binära kommunikationskanaler eller "lösare förbindelser" mellan webbtjänster och konsumenter/klienter via standardprotokollet SOAP. Data på SOAP-format specificeras med XML och transporteras vanligen via HTTP, dvs samma protokoll som används av webbservrar och webbläsare.

.NET-applikationer kan vara konsolapplikationer, Windows-applikationer med grafiska gränssnitt, serverbaserade webbapplikationer uppbyggda med webbformulär (web forms) för presentation i vanliga webbläsare, serverbaserade webbtjänster, applikationer för mobila enheter, m m.

.NET-applikationer kan idag köras under Windows 98, Me, NT, 2000, XP, nya Windows Server 2003, Pocket PC 2002, Windows CE .NET, etc.

.NET Framework

I .NET Framework finns den kärna av objektorienterade programbibliotek, som är fundamentet för alla .NET-baserade applikationer. .NET Framework finns förinstallerat i Microsofts senaste operativsystem,men kan också laddas ner (drygt 25 MB) och installeras under andra Windows­versioner (dock ej Windows 95). Alla .NET-baserade applikationer, oavsett vilket programspråk de är skrivna i, använder .NET Framework , som också finns i en kompaktversion för XP Embedded och CE .NET.

.NET Framework har två huvudbeståndsdelar – "Common Language Runtime", CLR, som är kärnan i .NET Framework, samt .NET Framework Class Library.

CLR – Common Language Runtime

CLR sköter "marktjänsten" i .NET-applikationer, som minneshantering (med automatisk skräphantering – tack för det!), trådhantering, kompilering (!) , fjärrkoppling/remoting, garanterar strikt typsäkerhet (via "Common Type System", CTS), m m. CLR tilldelar koden strikta åtkomsträttigheter då det gäller filhantering, m m, vilket avsevärt höjer säkerheten i applikationer.

Applikationer som direkt arbetar direkt med CLR sägs vara skyddade ("managed). Till skillnad från Java är skyddad kod dock inte interpreterad utan kompileras av en just-in-time-kompilator (JIT) till maskinkod. Beroende på plattform och processor används anpassade JIT-kompilatorer som översätter till rätt maskinkod.

Kod som inte bygger på CLR sägs vara oskyddad ("unmanaged"). Oskyddad kod används då man behöver utnyttja andra, äldre standarder, som COM-komponenter/ActiveX:er och DLL:er. .NET-applikationer kan därför använda COM-objekt, ActiveX:er och DLL:er, men eftersom sådan kod inte är .NET-baserad, så betraktar .NET den som oskyddad. Man kan också exportera .NET-baserade programbibliotek (sk assemblies) som COM-objekt, så att de kan användas av vanliga Windows-applikationer.

Gemensamt klassbibliotek

Klassbiblioteket i .NET Framework innehåller allt från utveckling av kommandoradsapplikationer, grafiska .NET-applikationer, webbformulär och XML-baserade webbtjänster m m.

Man kan skriva applikationer, klasser och komponenter i valfritt .NET-anpassat programspråk (Basic, C++, C#, Delphi, etc.), och sedan återanvända denna kod tillsammans med andra .NET-anpassade språk. Här skiljer sig .NET från Java 2-plattformen, där den senare endast accepterar 1 programspråk, nämligen Java.

ASP .NET

ASP .NET är en miljö för att kunna arbeta med .NET-baserade webbapplikationer. Med ASP .NET kan man utveckla serverbaserade webbapplikationer (med användargränssnitt byggda med Web Forms) för presentation i vanliga webbläsare. Man kan också utveckla SOAP/XML-baserade webbtjänster och distribuerade objekt baserade på skyddad kod. Som webbserver används då Microsoft Internet Information Server, IIS. Det finns också alternativa tekniker för att skapa .NET-baserade webbapplikationer som IntraWeb for .NET från AToZed.

Web Forms

Med Web Forms kan du snabbt och visuellt designa användargränssnittet hos webbapplikationer, som sedan presenteras i vanliga webbläsare som Internet Explorer.

I utvecklingsmiljön designar du webbformulär på samma sätt som vanliga Windows-formulär. Lägg ut kontroller (Web Controls), knyt händelsekod, etc. Du behöver varken behärska HTML eller skriptspråk för att skapa webbapplikationer, men om du vill kan du integrera egen HTML- och skriptkod.

ASP .NET-baserade applikationer är kompilerade och därför väsentligt snabbare än tidigare skriptbaserade ASP-applikationer.

Exempel på design av ett webbformulär i en ASP .NET-applikation med användning av Visual Studio .NET

Fjärrkopplingar

.NET har stöd för snabb, binär kommunikation mellan objekt t ex via TCP, eller lösare och mer portabla kopplingar via http-baserad SOAP/XML.

Programspråk för .NET

Microsoft har implementerad fyra fullvärdiga .NET-språk – Visual Basic .NET, Visual C++ .NET samt nya Visual C# .NET ("C-sharp") och Visual J# ("J-sharp"). Man bör vara medveten om att .NET-versionerna skiljer sig en hel del från tidigare språkversioner, i synnerhet då det gäller Visual Basic. I Visual Studio .NET finns dock wizards för programuppgradering, som underlättar portning till .NET.

Intressant är nya C# , som har valt samma riktning som Java, dvs att utgå från C/C++ syntax, rensa upp gammalt C-"skräp", förenkla (inga multipla arv, istället gränssnitt + klasser), typsäkra (inga undantag från typsäkerhet), samt komponentbaseras. C# är det språk den gemensamma runtime-kärnan CLR och klassbiblioteket är utvecklat i. Klicka här för mer info om C# (PDF).

Microsoft har också ett eget javaliknande programspråk för .NET, Visual J#, men som är skräddarsytt för .NET-plattformen och speciellt riktat till tidigare Visual J++ användare.

Kommandoradskompilatorer för bl a C# finns i .NET Framework SDK, som kan hämtas fritt från Microsoft.

Du hittar mer info under Visual Studio .NET 2003.

Från Borland finns C#Builder for .NET, som är Borlands utvecklingsverktyg för C#, och på gång är också Delphi for .NET och C++Builder for .NET. En betaversion av Delphi for .NET-kompilatorn och komponentbiblioteket VCL .NET får du tillsammans med Delphi 7.

Mer information

Denna info på PDF-format

Microsoft om .NET

Microsofts (MSDN) om .NET Framework

Borland om .NET

Got Dot Net - .NET Community

 

 

[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post